O projekte

Názov: Dotknite sa kultúry (Touch the culture)

Koordinátor projektu: Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (Slovenská republika)

Partneri:

Hnutí Brontosaurus  (Česká republika)

„CZAJNIA“ association (Poľsko)

Asociovaní partneri:

STROMORADIE s.r.o.(Prešov – Slovenská republika)

So Fine (Humenné – Slovenská republika)

Park kultúry a oddychu (Prešov – Slovenská republika)

Trvanie: 1.6.2021 – 31.5.2023

Miesto realizácie: Slovenská republika, Česká republika a Poľsko

Stručná charakteristika:

Projekt „Dotknite sa kultúry“ reflektuje na aktuálnu situáciu spôsobenú Covid-19, ale aj na dlhodobý stav klesajúceho záujmu o niektoré oblasti z kultúrno-umeleckého prostredia. Jeho cieľom je za účasti odborníkov z oblasti kultúry, umenia, neformálneho vzdelávania, práce s mládežou a IT vytvoriť intelektuálne výstupy na prezentovanie a rozvoj kultúrno-umeleckých činnosti.

Do projektu sú zapojení partneri a experti zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Počas realizácie projektu sa vytvoria dva intelektuálne výstupy a zrealizuje sa viacero vzdelávacích a multiplikačných podujatí.

Intelektuálne výstupy:

  1. Interaktívna webová aplikácia – zábavno-vzdelávacia aplikácia pre oblasť kultúry a umenia, lokalizovaná do viacerých jazykov. Aplikácia bude pozostávať z dvoch častí návštevnícka a kurátorská. Návštevnícka časť aplikácie bude implementovaná ako hra, v ktorej budú môcť návštevníci zažiť neformálne vzdelávacie aktivity formou mini hier. Kurátorská časť slúži tvorcom kultúrneho podujatia/pedagógom vytvárať nové neformálne vzdelávacie aktivity v online prostredí ktoré následne budú slúžiť ako motivačný a vzdelávací prvok k podujatiu. Súčasťou tohto výstupu bude aj webový portál o projekte a témach projektu.
  2. Metodická príručka – autorská príručka sumarizujúca možné prístupy k doplňujúcim aktivitám kultúrnych a umeleckých inštitúcii realizovaných metódami neformálneho vzdelávania, s možnosťou implementácie aj do prostredia formálneho a neformálneho vzdelávania. Manuál bude výstupom činnosti expertnej skupiny za rôzne oblasti kultúry, pričom sa budeme zameriavať predovšetkým na históriu, výtvarné umenie, divadlo, hudbu a literatúru, film a pod.). Časť aktivít v metodickej príručke bude poukazovať aj na možnosti využitia interaktívnej aplikácie.

Na disemináciu výsledkov, overenie výstupov v praxi a zbieranie podnetov bude realizované dvojfázové medzinárodné vzdelávacie podujatie pre účastníkov z kultúrno-umeleckého prostredia, pracovníkov s mládežou ale aj učiteľov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky, ktorí sa týmto témam venujú. Následne budú realizované multiplikačné podujatia – workshopy, vo všetkých zapojených krajinách (minimálne po 7 podujatí v každej zapojenej krajine). Na týchto podujatiach budú multiplikované a využívané prístupy a nástroj, ktoré predstavujú intelektuálne výstupy projektu. V závere projektu budú realizované dve záverečné konferencie s medzinárodnou účasťou: jedna na Slovensku a jedna v Českej republike. Konferencie budú zameraná na prezentovanie výstupov a výsledkov projektu, informovanie o funkciách interaktívnej aplikácie, nadviazanie partnerstiev a spolupráce medzi účastníkmi z rôznych sektorov. Takto navrhnutý koncept projektu má zabezpečiť vytvorenie kvalitných výstupov, overených priamo v praxi, pripravených na ich využívanie a implementáciu a šírenie aj po ukončení projektu.

Projekt „Dotknite sa kultúry“ je podporený z programu Európskej únie Erasmus+.