Materiály

V rámci projektu budú vytvorené dva intelektuálne výstupy pre podporu kultúrno-umeleckých oblastí cez neformálne vzdelávanie.

Plánované intelektuálne výstupy:

  1. Interaktívna webová aplikácia – zábavno-vzdelávacia aplikácia pre oblasť kultúry a umenia, lokalizovaná do viacerých jazykov. Aplikácia bude pozostávať z dvoch častí návštevnícka a kurátorská. Návštevnícka časť aplikácie bude implementovaná ako hra, v ktorej budú môcť návštevníci zažiť neformálne vzdelávacie aktivity formou mini hier. Kurátorská časť slúži tvorcom kultúrneho podujatia/pedagógom vytvárať nové neformálne vzdelávacie aktivity v online prostredí ktoré následne budú slúžiť ako motivačný a vzdelávací prvok k podujatiu. Súčasťou tohto výstupu bude aj webový portál o projekte a témach projektu.
  2. Metodická príručka – autorská príručka sumarizujúca možné prístupy k doplňujúcim aktivitám kultúrnych a umeleckých inštitúcii realizovaných metódami neformálneho vzdelávania, s možnosťou implementácie aj do prostredia formálneho a neformálneho vzdelávania. Manuál bude výstupom činnosti expertnej skupiny za rôzne oblasti kultúry, pričom sa budeme zameriavať predovšetkým na históriu, výtvarné umenie, divadlo, hudbu a literatúru, film a pod.). Časť aktivít v metodickej príručke bude poukazovať aj na možnosti využitia interaktívnej aplikácie.